พระครูสุจิณวรธรรม 
เจ้าอาวาสวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 5ส วัดสร้างสุข ทำให้วัดนาขุมได้รับรางวัลวัดสร้างสุข และ กฟผ. ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบดีเด่น ในงาน CSR Sappaya Awards และส่งผลให้โครงการ ๕ส วัดสร้างสุข ถูกนำไปขยายผลในหลายพื้นที่

  • ร่วมขับเคลื่อนโครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนกิจกรรมการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ข้าวนาบุญ-นาขุม” ซึ่งเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

  • สร้างเสริมความรู้ให้กับชาวบ้าน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง