นายวิทยา  ผิวผ่อง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจกับประชาชน ทำให้สามารถสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงได้ ผลักดันให้ รฟ.วังน้อยเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอวังน้อย