นายบรรจง  ศรีสอาด  
วิศวกรระดับ 10 เขื่อนสิริกิติ์

ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องและปรากฎเด่นชัด เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม

  • มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ศึกษาวิจัยปัญหาการเลี้ยงปลากระชัง นำหลักการมาเป็นข้อมูลการระบายน้ำของเขื่อนให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลากระชัง