นายจีระศักดิ์ สมผล 
อดีตผู้ปฏิัติงาน กฟผ.  ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง

 บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง เช่น เป็นคณะทำงานโครงการจัดทำแผนที่ทางสังคม 10 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงแบบเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น

  • ทำมวลชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งแต่ปี 2544 อย่างต่อเนื่อง ช่วยจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกงไม่ตกเป็นจำเลยของชุมชน

  • ดูแลกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงลุ่มแม่บางปะกง เช่น เมื่อปี 2553 บริษัทแห่งหนึ่งได้ทำน้ำมันรั่วลงสู่แม่น้ำบางปะกง นายจิรศักดิ์ ได้เข้าไปช่วยดูแลชาวบ้าน และประสานงานส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือป้องกันไม่ให้น้ำมันแพร่กระจาย ทำให้โรงไฟฟ้าบางปะกงได้รับคำชมเชยจากชาวบ้าน.