นายขจรชัย วัฒนาประยูร 
นายอำเภอวังน้อย จ.อยุธยา

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป 
และบำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • ประสานงาน ชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รอบ รฟ.วังน้อย ตลอดจนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าใจภารกิจของ กฟผ.

  • เจรจาไกล่เกลี่ย และให้ความช่วยเหลือ กฟผ. เรื่องภาษีโรงเรือน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกเก็บจาก กฟผ.