นายสนธยา  สง่าอารีย์กูล 
วิทยากรระดับ 10

บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในงานด้านป้องกันอาชญากรรมป้องกันยาเสพติด

  • เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล ช่วยเหลืองานด้านอาชญากรรมยาเสพติดในชุมชน