นายชูชีพ  กาญจนสูตร 
วิทยากรระดับ 7 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรม "โครงการ พ่อ-แม่ อุปถัมภ์" ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนชายขอบ อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

  • เป็นอาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง

  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาและจัดตั้ง "กองทุนคนกับควาย" มูลนิธิคนกับควาย บ้านซับแดง ต. ซับสมบูรณ์ อ. โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น