นายเฉลิม  จรัสวรวุฒิกุล 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 10 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน

บำเพ็ญตนเป็นผู้เสียสละต่อสาธารณชน หรือสาธารณประโยชน์ หรือเสี่ยงภัยอันตราย เพื่อช่วยชีวิตหรือทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

  • โลหิตที่บริจาคสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิตได้โดยตรง ส่วนการบริจาคพลาสมา ผู้บริจาคมีภูมิป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำไปผลิตเป็นเซรุ่มใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ