พญ.นงนุช  อังกุราภินันท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย 

ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องและปรากฎเด่นชัด เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม

  • มีผลงานด้านการแพทย์ เช่น ริเริ่มและเป็นประธานโครงการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ เป็นต้น