เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินค่าทดแทน งวดที่ 2 ให้กรมป่าไม้ จำนวน 43,295,400 บาท โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ การมอบเงินค่าทดแทนดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งเห็นชอบให้ กฟผ. จัดสรรเงินค่าทดแทนให้กรมป่าไม้ จากการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำหรับออกเอกสารสิทธิในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,443,800 บาท โดย กฟผ. ได้จ่ายเงินค่าทดแทน งวดที่ 1 ไปแล้วเมื่อปี 2561 จำนวน 9,573,500 บาท และจะดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้าย อีกจำนวน 2,574,900 บาท ในปี 2564 ต่อไป

         ในโอกาสเดียวนี้ กฟผ. ได้มอบ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.” ให้กับกรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย