นายวีระ  จันทรทิพรักษ์ 
นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. กับประชาชนโดยทั่วไป

  • ประสานงานกับ กฟผ. จัดทำโครงการน้ำจากฟ้า ประปาจากภูเขา บรรเทาโลกร้อน ประหยัดพลังงาน ต้านภัยแล้ง

  • ประสานงานกับ กฟผ. จัดทำโครงการน้ำใต้ป่า ทำความเข้าใจกับผู้ถือครองที่ดินที่มีแหล่งน้ำผุด ให้บริจาคที่ดินเพื่อขุดลอกเป็นฝายเก็บน้ำ