"ด้วย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

        คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 (ครั้งที่ 664) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติให้ วันที่ 13-15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา On Peak เวลา 09.00 - 22.00 น. และเวลา 22.00 - 09.00 น. เป็นช่วงเวลา Off Peak ตามข้อกำหนดของ TOU (Time of use)"

 

 >> อัตราค่าไฟฟ้า - คณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.)

 

ERC Announce 13669