หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศพร้อมใจส่งมอบน้ำใจไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าและสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนความห่วงใยของชาว กฟผ. ทุกคน และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังในการสนับสนุนดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนาส่งมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเดินหายใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รวม 138 ชิ้น ได้แก่ โต๊ะตรวจพร้อม ที่ครอบศีรษะบนเตียง และ Face Shield มอบให้แก่ 11 โรงพยาบาลโดยรอบเขื่อน อาทิ โรงพยาบาลท่ากระดาน โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ

         สนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กฟผ. แม่เมาะ สนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลลำปาง โดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ

         น้ำใจบางปะกง โรงไฟฟ้าบางปะกงส่งมอบหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นผลงานของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกงที่เข้ามาร่วมฝึกอบรมเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้า ให้กับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางปะกง อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้แทนสถานพยาบาล กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 (กผรรก3-ฟ.) เเละ กองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 (กผรรก2-ฟ.) เพื่อนำไปใส่ป้องกันไวรัสโคโรนาในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลจำนวน 10 ลิตร แอลกอฮอล์เหลว 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 50 ลิตร ให้เเก่โรงพยาบาลพานทอง และโรงพยาบาลบางปะกง รวมถึงยังได้ร่วมจัดทำ Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับแพทย์ และพยาบาล ในโรงพยาบาลรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 50 ชิ้น อีกด้วย

         มอบเครื่องผลิตและขวดบรรจุเจลอนามัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง ร่วมมอบเครื่องผลิตเจล อนามัย จำนวน 1 ชุด และขวดบรรจุเจลอนามัย ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด ให้กับอำเภอน้ำพอง สำหรับนำไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยมีนายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโส เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         มอบกล่องป้องกันเชื้อ และน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย 2 กล่อง น้ำดื่ม 50 โหล แก่ พญ.อภิสรา ธำรงวรางกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ โดยมีนายสมพงษ์ มหาวัง นายอำเภออุบลรัตน์ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

         กฟผ. ห่วงใยสุขภาพชาวชุมชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคให้มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และด้วยความห่วงใยสุขภาพและอนามัยของชาวชุมชน โดยก่อนหน้านี้ กฟผ. ก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 10,000 ซีซี เพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจรวมถึงชุมชนใกล้เคียง

         กฟผ. แจกข้าวกล้องไข่เจียวช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2563 วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการแจกอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลเเอลกอฮอล์ ถุงผ้ายังชีพ เเก่ประชาชนทั่วไป จำนวนวันละ 500 ชุด ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุน ในการนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนโดยแจกข้าวกล้องไข่เจียว พร้อมด้วยน้ำดื่ม โดยมี พระอาจารย์สุรเชษฏ์ สุรเชษโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

         วังน้อยมอบ Face Shield เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ลงพื้นที่มอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลโดยรอบพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หนองโรง รพ.สต.บึงกาสาม และ รพ.สต.บึงชำอ้อ จำนวนทั้งสิ้น 200 ชิ้น โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 ชิ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย จำนวน 400 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เขื่อนภูมิพลส่งมอบกล่องป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่ง และ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อำเภอสามเงา และใกล้เคียง ให้ทำงานได้อย่างความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด