Q & A คำถามที่ถามบ่อย 

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 6046-8

 เขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ดังนี้

 1. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเครน รถยก รถตัก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้า แรงสูงอย่างน้อย 4.00 เมตร หรือ ห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือ วัสดุอื่นใดในแนวเขตเดินสายไฟฟ้า
 2. ห้ามปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นทุกชนิด ในเขตเดินสายไฟฟ้า
 3. ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้า ดังนี้
  1. บริเวณพื้นที่ ที่ตั้งเสา และพื้นที่โดยรอบโคนเสา ภายในระยะห่างจากแนวขาเสา 4 เมตร ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผลทุกชนิด
  2. บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้านอกจากข้อ 3.1 ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผล ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความสูงเกินกว่า 3 เมตร
  3. บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า ของสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 500,000 โวลต์ ห้ามปลูกอ้อย
 4. การกระทำใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น การปรับ สภาพพื้นดินในสูงขึ้น การขุดดินหรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกฟผ.ก่อน โรงเรือนหรือสิ่งอื่น ที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น ต้นไม้หรือพืชผล ที่ปลูกขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้ กฟผ. มีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือตัดฟัน ตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน

ข้อกำหนดความกว้างเขตเดินสายไฟฟ้า

ขนาดสายส่งไฟฟ้า

69,000.โวลต์

115,000.โวลต์

230,000.โวลต์

500,000.โวลต์

ระยะจากจุดกึ่งกลางเสาออกไปด้านละ

9 เมตร

12 – 25 เมตร

20 – 25 เมตร

35 – 40 เมตร

รวมเขตเดินสายไฟฟ้า

18 เมตร

24 – 50 เมตร

40 – 50 เมตร

70 - 80 เมตร

เมื่อท่านมีความประสงค์จะติดต่อขออนุญาต กระทำการก่อสร้าง หรือ ปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือ มีข้อสงสัยใดๆ หรือ พบการกระทำใดๆ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาติ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ที่ใกล้ที่สุดดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ติดต่อ ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าภาคกลาง 53/303 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (20) 4362651 - 5 แผนกประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฎิบัติการภาคกลาง โทรศัพท์เวลาราชการ 0 2436 2672 โทรสาร 0 2436 2697

ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดลพบุรี , จังหวัดสระบุรี , จังหวัดนครนายก , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถติดต่อสำนักงานบางปะอิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3536 2014

ท้องที่จังหวัดชลบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดระยอง , จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดตราด , จังหวัดปราจีนบุรี สามารถติดต่อสำนักงานอ่าวไผ่ เลขที่ 285/2 หมู่ที่ 6 ถนนุขุมวิท ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3835 1331

ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพรชบุรี , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดนครปฐม , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถติดต่อสำนักงานราชบุรี 2 เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลตอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7000 โทรศัพท์เวลาราชการ 0 3232 2763 หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อยู่ใกล้เคียง

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 8380 หรือ www.dsm.egat.co.th

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://bidding.egat.co.th

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 0 2436 5399

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งใช้งานได้ง่าย ทำให้อาหารถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็นอย่างดี

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า กองพัฒนาพลังงานทดแทน แผนกพัฒนาอุปกรณ์พลังงาน โทร. 0-2436-1644 หรือ www.egat.co.th/re

ขนาดของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ กฟผ. ผลิตจำหน่าย

 • รุ่น SD-025 ขนาด 2 ตะแกรง (45 x 57 เซนติเมตร) ราคา 2,000 บาท 
 • รุ่น SD-050 ขนาด 4 ตะแกรง (45 x 108 เซนติเมตร) ราคา 3,400 บาท 
 • รุ่น SD-165 ขนาด 12 ตะแกรง (110 x 150 เซนติเมตร) ราคา 12,000 บาท

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายเลข 0 2436 2427 ในเขตภาคกลาง หมายเลข 0 2436 2672 หรือ 0 2436 2640-1