กฟผ. ระดมกำลังร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เร่งผลิตและทดสอบตู้ตรวจ COVID-19 ทั้งตู้แรงดันลบ และตู้แรงดันบวก เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่าง ๆ รองรับการตรวจผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ฝ่ายแพทย์และอนามัย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการผลิตตู้ตรวจ COVID-19 ต้นแบบ ทั้งแบบตู้แรงดันบวก (Positive Pressure Cabinet) และตู้แรงดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันหรือลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า สำหรับในขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน กฟผ. ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจ และสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า รวมถึงหน่วยงานสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะมีการนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงในโรงพยาบาล หากการทดสอบการทำงานไม่พบข้อบกพร่อง และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานแล้ว ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง จะนำมาออกแบบปรับปรุงให้เป็นต้นแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในภาพรวมของ กฟผ. และแจกจ่ายต้นแบบไปยังหน่วยงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มีศักยภาพความสามารถในการผลิตได้ เพื่อระดมผลิตและนำไปมอบให้โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลที่มีความต้องการใช้ต่อไป