จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ.ทั่วประเทศ ยังคงส่งมอบน้ำใจ ทั้งอุปกรณ์ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ กฟผ. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         โรงไฟฟ้าน้ำพองมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าน้ำพอง ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน ขนาด 120 ซีซี จำนวน 80 ขวด ให้กับอำเภอน้ำพอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง และคณะเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาผลิต Face Shield เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายเฉลิมชัย คงเมือง กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และจิตอาสาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกันผลิต Face Shield สำหรับใช้สวมป้องกัน การติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แพทย์และพยาบาล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและจังหวัดนครราชสีมา ณ ร้านอาหารเรือนชายน้ำ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

         โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนชุมชน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชน 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลป่าชิง ตำบลจะโหนง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ และตำบลคลองเปียะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.. รับมอบหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย รับมอบหน้ากากอนามัย จากผู้แทนบริษัท China General Nuclear Power Corporation (CGN) จำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อนำไปจัดสรรมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

         โรงไฟฟ้าบางปะกงมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายพงศ์ธร สุวรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง- และนายบัณทิต ทุมสท้าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 20 ลิตร กล่องอะคริลิคครอบศรีษะป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5 กล่อง หน้ากากผ้าจำนวน 50 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลบางปะกง โดยมี นพ.สุธน พระคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

         เขื่อนสิริกิติ์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ฉากกั้นแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น จำนวน 8 ชุด เครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และ ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 80 ขวด