หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้ายังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องไปยังประชาชน บุคลากรและหน่วยงานทางการแพทย์ โดยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 350 ขวด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคลองไผ่ เทศบาลตำบลคลองไผ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ โดยมี นางอัญชลี สกุลไพศาล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองไผ่ นายมุดตอฟาร์ ศรีรานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1,300 ชิ้น ซึ่ง กฟผ. สนับสนุนเพื่อสร้างรายได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 50 หลอด ให้กับ อบต.หนองสาหร่าย โดยมี นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต. เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนสิริกิติ์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งพื้น จำนวน 2 ชุด และเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด และโรงพยาบาลวัดโบสถ์ โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งพื้น จำนวน 2 ชุด เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด หน้ากากอนามัย 200 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 30 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กฟผ. มอบอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนอุบลรัตน์ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 12 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 60 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

         กฟผ. แม่เมาะมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และน้ำดื่ม ให้แก่หน่วยบริการประชาชน จุดคัดกรองชุมชนแม่เมาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ จุดคัดกรองบ้านนาแขมพัฒนา หมู่ 11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก หน่วยบริการประชาชน ตำบลบ้านดง จุดคัดกรองบ้านแม่หล่วง หมู่ 7 และบ้านปางป๋วยหมู่ 2 ตำบลนาสัก เพื่อใช้ในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการมอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นแก่จุดคัดกรองในหมู่บ้านต่าง ๆ ของอำเภอแม่เมาะ พร้อมร่วมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในชุมชนที่เสียสละและคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

         โรงไฟฟ้าน้ำพองสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมศักดิ์ พลาชีวะ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำพอง น.ส.สุธัญญา วิริยะภากร หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าน้ำพอง และผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ที่ผลิตโดยโรงไฟฟ้าน้ำพอง ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 1 ขวด ขนาดบรรจุ 450 ซีซี จำนวน 1 ขวด ขนาดบรรจุ 100 ซีซี จำนวน 20 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 1 ชุด ให้กับพลังงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

         เขื่อนศรีนครินทร์เปิด “โรงครัวทานน้ำใจ” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนศรีนครินทร์ร่วมกันสมทบทุนเปิด "โรงครัวทานน้ำใจ" เพื่อมอบอาหารช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ ลูกจ้างจ้างเหมาและครอบครัว รวมถึงผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลเอราวัณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดตั้ง ณ บริเวณที่พักรอรถบ้านจามจุรี เขื่อนศรีนครินทร์ ทั้งนี้ เขื่อนศรีนครินทร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการรับอาหาร โดยมีการให้เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19