ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

data power need 61 01

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมกราคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. มีค่าเท่ากับ 25,644.90 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 908.80 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.42

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.