ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2020 08

       

                   ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนสิงหาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.47 น.

         มีค่าเท่ากับ 27,234.50 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 379.40 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41

     ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.