ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

data power need 60 10

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธันวาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 18.37 น. มีค่าเท่ากับ 26,553.70 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 195.70 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 0.73

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.