ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2020 01

       

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมกราคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.48 น.

มีค่าเท่ากับ 27,422.60 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,127.40 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.