ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 12

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธันวาคมระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 น.

มีค่าเท่ากับ 26,672.20 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 548.70 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 2.02

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.