ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2020 06

       

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมิถุนายนเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 20.39 น.

มีค่าเท่ากับ 27,239.80 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,087.90 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.84

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.