ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2020 12

       

                   ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนธันวาคม เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:30 น.

         มีค่าเท่ากับ 25,924.10 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,508.90 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 5.50

     ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.