ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2021 03

       

                   ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมีนาคม เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.38 น.

         มีค่าเท่ากับ 29,536.80 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 3,218.00 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23

     ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.