ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 05

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.45 น. มีค่าเท่ากับ 27,331.10 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,007.00 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.55

ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.