ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2019 03

       

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนมีนาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.38 น.

มีค่าเท่ากับ 28,711.30 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 1,496.50 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.50

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.