ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2021 08

       

                   ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนสิงหาคมเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.45 น.

         มีค่าเท่ากับ 27,642.10 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1,048.40 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 3.65

     ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.