ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2020 02

       

         ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเดือนกุมภาพันธ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น.

มีค่าเท่ากับ 27,112.30 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 310.30 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 1.13

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.