ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

electicity demand 2018 10

          ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของเดือนตุลาคมระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.34 น. มีค่าเท่ากับ 26,836.40 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 593.80 เมกะวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 2.16

          ส่วนความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.