ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. แจ้งขยายเวลา Work from Home จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดและต่างประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดระลอกใหม่

         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ออกประกาศ กฟผ. ที่ 24/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อระลอกใหม่ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อตามข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานจากบ้านพักที่พำนัก ห้ามมิให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเด็ดขาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ และต้องเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการลงทะเบียนขออนุมัติการปฏิบัติงาน Work from Home ผ่านระบบ EDMS เพิ่มเติมตามนโยบายของแต่ละหน่วยงาน

         สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางปฏิบัติงานข้ามจังหวัด ให้ปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินและมาตรการของแต่ละจังหวัดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมถึงผู้ที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตัวในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด พร้อมให้หน่วยงานจัดสรรผู้ปฏิบัติงานเป็นชุดและให้สลับกันมาปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรการผ่อนปรนด้านอื่น ๆ เช่น การเปิดให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน หรือการเปิดสถานที่ออกกำลังกายให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากจังหวัดที่ตั้งหน่วยงานต่อไป

         เกี่ยวกับลูกจ้างงานจ้างเหมานั้น กฟผ. ได้เตรียมออกมาตรการให้สอดคล้องกับประกาศ กฟผ. ที่ 24/2563 ต่อไป โดยให้ลูกจ้างเหมาเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งในการปฏิบัติงานขณะอยู่บ้าน หรือหากมีภารกิจจำเป็นหรือเร่งด่วนให้ลูกจ้างเหมาเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานได้ทันที และยังคงสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างได้ตามปกติ

         นอกจากนี้ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ยังขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงาน Work from Home ที่จะส่งอีเมลไปยังผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานจากการ Work from Home มาปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมปรับมาตรการรองรับด้านต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์การทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

         “สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้มีแนวโน้มและสัญญาณที่ดีขึ้น แต่ กฟผ. ยังคงไม่วางใจ พร้อมควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้างเหมาทุกคน” นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าว