หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบน้ำใจแก่สังคมและชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนบางลาง มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายสมเดช งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาลากลางจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 12 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน Face Shield จำนวน 150 ชิ้น ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 6 ชุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์พิจารณ์ สารเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนรัชชประภามอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายอมร พงศ์ภาณุวิชย์ ช่างระดับ 9 กองเดินเครื่องเขื่อนรัชชประภา มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 170 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         เขื่อนศรีนครินทร์มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายฐิติวงษ์ คงพิกุล หัวหน้ากองบริหารเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบถุงยังชีพ จำนวน 23 ชุด โดยมี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านแก่งแคบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

         เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอาหารกล่อง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ มอบอาหารกล่อง จำนวน 120 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะมอบเป็นประจำในทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์ ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายปรัชญา ศรีใจ หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ โรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง เป็นผู้รับมอบ