หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่และให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยรอบเขตเขื่อนของโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมฝ่าผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

         กฟผ. มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลตรัง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลตรัง จำนวน 100,000 บาท เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 5 ชุด โดยมี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าจะนะมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) และผู้ปฏิบัติงาน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 100 ซีซี จำนวน 100 ขวด ให้กับชุมชนบ้านคำบงพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศรีอร่าม ธงไชย ผู้ใหญ่บ้านบ้านคำบงพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบงพัฒนา ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

         เขื่อนภูมิพลมอบเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงาน มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน และชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 7 ชุด โดยมี นายสุรศักดิ์ นิ่มวิลัย หัวหน้ากองเดินเครื่อง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาสนับสนุนเสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 อัน และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 50 ขวด ให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

         เขื่อนสิริกิติ์มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายจารุดิษฐ์ โถแพ วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกแผนกวางแผนและประสิทธิภาพ เขื่อนสิริกิติ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลพรหมพิราม และโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบตั้งพื้น จำนวน 2 ชุด เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชุด และ Face Shield จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมี นพ.กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา