กฟผ. นำส่งเต็นท์แรงดันลบ พร้อมเครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

         เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายชัยพร อินทรกุญจร วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกปรับปรุงพัฒนาสถานีไฟฟ้าแรงสูงอัจฉริยะ นำทีมงาน จากฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าติดตั้ง ห้องแรงดันลบ พร้อมเครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลหลักที่ดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ทีมงานได้พัฒนาเต็นท์แรงดันลบ โดยใช้โครงสร้างต้นแบบจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาประยุกต์กับความต้องการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับองค์ความรู้จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จึงมีการดำเนินการผลิตออกมาเป็นต้นแบบ ซึ่งได้ประสานและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลผ่าน ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ

         ทั้งนี้ ทพญ.ศรัญญา จิรธนานันท์ กล่าวว่า การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การรักษาบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อได้สูง เช่น การพ่นยาขยายหลอดลมในผู้ป่วย โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉิน การใส่ท่อช่วยหายใจ หรือการรักษาทางทันตกรรมที่ใช้หัวกรอฟันความเร็วสูง ซึ่งจะเกิดละอองฝอย (Aerosol) ที่อาจมีเชื้อปะปนออกมาด้วยกระจายไปในรัศมีที่กว้างมาก ซึ่งบุคลากรและผู้ป่วยคนอื่นจะมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อผ่านละอองฝอย ประกอบกับทางโรงพยาบาล มีห้องแรงดันลบเพียง 1 ห้อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เต็นท์แรงดันลบพร้อมระบบกรองอากาศ ที่ กฟผ. ได้มอบให้ จึงช่วยให้โรงพยาบาลมีห้องความดันลบในการปฏิบัติงาน ช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ในการนี้ขอเป็นตัวแทนแพทย์ พยาบาล ขอบคุณ กฟผ. ที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด