จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมานั้น หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ทั้งเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้า ยังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องไปยังบุคลากรและประชาชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ 11 และนายสมคิด ธิวงศ์ หัวหน้ากองควบคุมระบบ มอบเงินสมทบทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในภาคใต้ โดยมี รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าน้ำพองสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 2 ตู้ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 ชุด และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 100 ซีซี จำนวน 200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นและคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

         เขื่อนภูมิพลมอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบถุงยังชีพ “น้ำใจจาก กฟผ. เขื่อนภูมิพล” จำนวน 500 ชุด และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 200 แพ็ค โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา และนางอภิวรรณ ขุนเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

         เขื่อนบางลางสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์ วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และนายยงยุทธ มลิเครือ วิศวกรระดับ 9 มอบข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 5 แผง ปลากระป๋อง จำนวน 50 กระป๋อง น้ำหวาน จำนวน 6 ขวด น้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 200 ขวด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 30 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 20 ชิ้น ให้กับชุมชนบ้านสันติ 2 หมู่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจคัดกรอง และศูนย์กักตัวผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ประจำหมู่บ้านสันติ 2 โดยมี นายมะเปาซี เบ็ญอับดุลเล๊าะปูเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านสันติ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

         โรงไฟฟ้าวังน้อยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 ชุด พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 3.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด และ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น โดยมี นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ สำหรับใช้ในหน่วยงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา