หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศพร้อมใจส่งมอบน้ำใจไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และประชาชนโดยรอบเขตเขื่อน โรงไฟฟ้าและสำนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แทนความห่วงใยของชาว กฟผ. ทุกคน และมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังในการสนับสนุนดูแลสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

         กฟผ. แม่เมาะ มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดถั่วฝักยาว เมล็ดผักกาด เมล็ดผักชี และเมล็ดผักบุ้ง โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ประชาชนสามารถปลูกผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือนในช่วงพืชผักราคาสูง และขาดแคลน

         เขื่อนสิริกิติ์มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 2 ตู้ โดยมี นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเบื้องต้น เขื่อนสิริกิติ์ ได้ส่งมอบ จำนวน 2 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลพิชัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และจะทยอยส่งมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 7 อำเภอต่อไป เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. มอบแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง-1 (ช.อปล-1) นายศิริพงษ์ เสียงสกุล หัวหน้ากองบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกับนายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวศิริเนตร เลื้อยแพง พนักงานมวลชนสัมพันธ์ และคณะทำงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ขนาดแกลลอนละ 20 ลิตร จำนวน 390 แกลลอน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อโรคในหน่วยงานและโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายมะยากี โต๊ะเก็ง หัวหน้าสำนักงานหาดใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 2 ตู้ โดยมี นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ตู้ โดยมี นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ตู้ โดยมี นพ.อรุณ ประเสริฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

         กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย ตรีสมบูรณ์สกุล หัวหน้าสำนักงานบางปะอิน กองบริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวจันทนา เชาวลิต หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวง