กฟผ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 2,400 ถุง ภายใต้โครงการ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

         เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร กฟผ. ประกอบด้วย นายบุญทวี กังวานกิจ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพบรรจุข้าวสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “รวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด–19” เพื่อหวังช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนในด้านความเป็นอยู่ ซึ่ง กฟผ. ดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง เป็นจำนวน 2,400 ถุง โดยแบ่งทีมกระจายลงพื้นที่ตามวัด 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย วัดสักใหญ่ วัดโพธิ์เผือก วัดโตนด วัดบางอ้อยช้าง วัดซองพลู วัดหูช้าง วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ วัดศรีประวัติ และวัดใหม่ผดุงเขต เพื่อให้การแจกจ่ายประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยส่งมอบให้ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอบางกรวย หรือนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ลูกบ้านต่อไป

         นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กล่าวว่า กฟผ. ได้มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการแบ่งกันเดินทางไปมอบพร้อม ๆ กันตามวัดจำนวน 9 แห่งในพื้นที่อำเภอบางกรวย และให้ผู้นำชุมชนนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดการรวมตัวกันในที่สาธารณะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. มีการดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่เขตเขื่อนหรือสำนักงานมาโดยตลอด ไม่ว่าจะยามปกติหรือยามมีวิกฤตการณ์ก็ตาม ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะลงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์กับชาวชุมชนเพื่อสื่อสารการดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอันจะทำให้โครงการของ กฟผ. สามารถเดินหน้าได้และชาวชุมชนเองก็ได้ประโยชน์ ได้รับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         ด้าน นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กฟผ. เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางกรวยอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน คือ โครงการข้าวกล้องไข่เจียว ต่อมาในเดือนพฤษภาคมจึงได้เดินหน้าโครงการ “รวมพลัง ฝ่าวิกฤต โควิด-19”ซึ่งจะมีการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอบางกรวย โดยมีเป้าหมายหลักคือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยในแต่ละสัปดาห์จะแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคไม่ซ้ำกัน นอกจากการแจกถุงยังชีพแล้ว กฟผ. จึงถือโอกาสนำรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งานของหน่วยงาน นำมาซ่อมแซมและส่งมอบให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคม เศรษฐกิจของผู้พิการและสูงอายุ ณ วัดโตนด เพื่อนำไปใช้รับส่งผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องการเข้ามารับการรักษาตัวที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือต้องนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ซึ่งการสนับสนุนยานพาหนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป

         ด้านตัวแทนชุมชนผู้รับมอบถุงยังชีพ นายสมนึก สุขสำราญ กำนันตำบลปลายบาง กล่าวว่า ตำบลปลายบางเป็นพื้นที่เมือง ทำให้การดูแลลูกบ้านเป็นไปด้วยความลำบาก โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกือบทุกครัวเรือน การที่ กฟผ. นำถุงยังชีพมามอบให้ในโครงการนี้ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปได้ ซึ่งขอเป็นตัวแทนชาวบ้านขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้

         นายอำนาจ เมียวเดชวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย เล่าว่า ชุมชนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือชุมชนที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยบางส่วนตกงานและบางครัวเรือนมีผู้พิการ ถุงยังชีพที่ได้รับในวันนี้จึงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นตัวแทนชุมชนรู้สึกขอบคุณที่ กฟผ. เข้ามาให้การช่วยเหลือ

         นางฉาย ม่วงเนตร ชาวบ้านชุมชนวัดโตนด กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ กฟผ. เข้ามาช่วยเหลือโดยการแจกถุงยังชีพ โดยปกติมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ผลกระทบจากสถานการณ์ตอนนี้คือไม่ค่อยมีงานให้ทำ การที่ได้มารับถุงยังชีพในวันนี้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในครอบครัวให้ได้มีกินมีใช้ไปได้ช่วงหนึ่ง

         สำหรับโครงการรวมพลังฝ่าวิกฤต โควิด-19 เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจาก กฟผ. ได้ดำเนินโครงการตั้งโรงทานข้าวกล้องไข่เจียว กฟผ. เพื่อมอบให้แก่วัดในพื้นที่อำเภอบางกรวยจำนวน 11 แห่งและวัดในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 3 แห่ง ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดย กฟผ. เห็นว่าโครงการดังกล่าวช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันนั้นยังไม่สิ้นสุดลง กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการรวมพลังฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ต่อเนื่องมา ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานพันธมิตร โดยจัดให้มีการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชน รวม 4 ครั้ง ครั้งละ 2,400 ถุง รวม 9,600 ถุง ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบถุงยังชีพต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะใช้มาตรการเดียวกันคือมอบให้แก่วัด 9 แห่งในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะได้นำไปแจกจ่ายแก่ลูกบ้านต่อไป เพื่อลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตามประกาศของรัฐบาลเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)