012.jpg

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2560

  • ประกาศการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อมให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2

2559

  • เอกสารการการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปฐมนิเทศโครงการ)งานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ-สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
  • เอกสารการการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปฐมนิเทศโครงการ)งานศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฏร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี)

เอกสารปี 2558

เอกสารปี 2557 และ 2556