เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2564

27 ก.ย.รอบเช้า 27 ก.ย.รอบบ่าย 28 ก.ย.รอบเช้า 28 ก.ย.รอบบ่าย 29 ก.ย.รอบเช้า 29 ก.ย.รอบบ่าย 30 ก.ย.รอบเช้า 30 ก.ย.รอบบ่าย 1 ต.ค.รอบเช้า 1 ต.ค.รอบบ่าย 2 ต.ค.รอบเช้า 2 ต.ค.รอบบ่าย 3 ต.ค.รอบเช้า 3 ต.ค.รอบบ่าย

 
  • โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ขอเลื่อน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

    egat hearing64


2563