เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2564
  • โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ขอเลื่อน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

    egat hearing64


2563