ศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กฟผ. ยังคงมาตรการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) พร้อมกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดระลอกใหม่

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ยังคงบังคับใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ตามประกาศ กฟผ. ที่ 24/2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อระลอกใหม่ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม ทั้งนี้หากหน่วยงานใดมีภารกิจจำเป็นหรืองานเร่งด่วนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝ่าย

         นอกจากนี้ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ยังเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. การ์ดอย่าตก ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งการคัดกรองก่อนเข้า – ออกอาคาร การทิ้งระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่เข้าข่ายต้องสงสัย เช่น มีไข้สูง เดินทางข้ามจังหวัดหรือไปต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อ เฝ้าระวังโรค