กฟผ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย พร้อมเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เป็นไปตามแผน PDP 2018

         นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และคณะ เข้าพบนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย ที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการส่งกำลังไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณใกล้เคียง ให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ในระยะยาว โดยมีการก่อสร้างจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกาะสมุย (ก่อสร้างใหม่) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ในการนี้ยังได้มีการขอข้อเสนอแนะเรื่องการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

         นายภราดร ธรรมประพัทธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสายเคเบิ้ลใต้ทะเลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 33 กิโลโวลต์ ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล 230 กิโลโวลต์ ซึ่งอยู่คนละแนวกับโครงการของ กฟภ. โดยจะมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE เพื่อเสนอ ความเห็นชอบการก่อสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เพื่อดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - พฤษภาคม 2564 การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) มีกำหนดแล้วเสร็จ ประมาณปี พ.ศ. 2569