บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของ กฟผ. ประจำปี 2563 คงที่ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุด ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตอยู่ที่ระดับ “Stable” หรือ คงที่ โดยการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญของ กฟผ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการผลิตและจัดหาไฟฟ้ารวมทั้งระบบส่ง เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

         สำหรับ ผลการจัดอันดับเครดิตองค์การนั้น เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ. และเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความมั่นคงทางการเงินองค์การ ทั้งนี้ ในสภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้นและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น กฟผ. ยังสามารถรักษาอันดับเครดิตไว้ที่ระดับ AAA ได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การ รวมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเครดิตของ กฟผ. ให้แก่คู่ค้า (Counterparty Credit Risk) อีกด้วย