ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงาน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กฟผ. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. เป็นผู้ลงนาม นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. ลงนามในฐานะพยาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ อบก. นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อบก. และผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

         นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งในระดับนโยบายและระดับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโครงการของ กฟผ. ที่สามารถเชื่อมโยงกับนโยบายด้านพลังงาน และเป้าหมายภายใต้ Nationally Determined Contribution Roadmap รวมถึงมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน อาทิ มาตรฐานฉลากเบอร์ 5 โครงการ Renewable Energy Certificated (REC) กิจกรรม CSR ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการปลูกป่า เป็นต้น โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรอย่างต่อเนื่องร่วมกันต่อไป

         ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. และ อบก. ได้ตกลงร่วมกันในการประสานความร่วมมือโดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้มาตรการภาคพลังงาน หรือการดำเนินงานอื่นใดภายใต้นโยบายและเจตจำนงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

         สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภาคการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานภายใต้แผนที่นําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap: NDC Roadmap) ในภาคพลังงาน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อีกทั้งยังเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการภาคพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายและเจตจำนงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการของทั้งสองฝ่าย ที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน