ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ไม่หยุดยั้งในการเดินหน้าสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้มาโดยตลอด รวมไปถึงการดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน กฟผ. เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

         เขื่อนบางลาง ถวายปัจจัยให้กับวัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ) และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถวายปัจจัยให้กับวัด จำนวน 6 วัด บริเวณรอบเขื่อนบางลาง ได้แก่ วัดเนรัญชราวาส วัดถ้ำทะลุ วัดฉลองชัย วัดตังกะเด็ง สำนักสงฆ์ถ้ำชาญคูหา อำเภอบันนังสตา และวัดคอกช้าง อำเภอธารโต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบจากโรงไฟฟ้าน้ำ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบเสากดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จากนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง เพื่อนำไปมอบให้แก่สถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรับการเปิดภาคเรียนของเยาวชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 119 ชุด ตามโครงการ “EGAT CARE BACK TO SCHOOL” ของ กฟผ. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร ท.113 สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นายแพทย์วิรุตม์ เกตุสิริ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ และ โรงพยาบาลโขงเจียม โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม และนายแพทย์สิทธิพงษ์ อุ่นทวง ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายไกรสวัสดิ สินสา วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 6 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และสมุด กฟผ. จำนวน 210 เล่ม โดยมี นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นผู้รับมอบ

         โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายทินกร ลิมปนสุทธิพงส์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และผู้ปฏิบัติงาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ หน้ากากแรงดันบวก จำนวน 1 อัน หน้ากาก N95 จำนวน 50 อัน หน้ากากผ้า จำนวน 120 อัน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มล.จำนวน 200 ขวด ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน และน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 แกลลอน ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนจุฬาภรณ์ มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายกำพล ฝ้ายขาว วิศวกรระดับ 9 นายกษิณ วงศ์พนากร ช่างระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 17 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 17 แกลลอน และขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 17 ขวด สบู่เหลวผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 85 ขวด ให้แก่ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียน และเพื่อนำไปใช้ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนจุฬาภรณ์-เขื่อนห้วยกุ่ม ภายใต้โครงการ EGAT Care Back to School ของ กฟผ.

         กฟผ. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสมพร ภัทรเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานนครสวรรค์ กองบริหาร (กบหน-ส.) พร้อมด้วยคณะทำงานกิจกรรมการสื่อสารองค์การ ชุมชนสัมพันธ์และกิจการสังคม พื้นที่ภาคเหนือ 2 (คงสอ-น2.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน และขนาด 450 ซีซี จำนวน 10 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลมโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ บรรพต พินิจจันทร์ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ

         เขื่อนภูมิพลสนับสนุนชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวอรัญญา สุวรรณ์ศรี หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 4 อัน เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 15 ขวด น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และมุ้ง จำนวน 8 หลัง ให้แก่ ชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา โดยมี นายธนโชติ ทาแลบ ประธานชมรม คนพิการเทศบาลตำบลสามเงา เป็นผู้รับมอบ