กฟผ. นำปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย เข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเปิดศูนย์ศึกษาฯ ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล และ กฟผ.แม่เมาะ ภายในปี 2563

         นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 โดยนำผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับเป็นวิทยากรประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ร่วมพิธี พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวนกว่า 60 คน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก

         นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรประจำฐานในศูนย์ศึกษาฯ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์ศึกษาฯ ใน 3 พื้นที่ของ กฟผ. ภายในปีนี้ ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการอบรมในหลักสูตร “วิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ นำคณะและทีมงาน มาให้ความรู้และติวเข้มเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนการยกระดับการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชา (7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า) ทั้งนี้ การอบรมได้เลื่อนมาจากเดือนมีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมทั้ง 3 กลุ่ม ล้วนเคยผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี จึงมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว

         ทางด้าน นายสมควร ฟักหอม ช่างชำนาญการระดับ 4 จากเขื่อนศรีนครินทร์ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาต่อที่เขื่อนศรีนครินทร์ เช่น องค์ความรู้ในเรื่องโคกหนองนา ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด จึงคิดนำความรู้ไปปรับเพิ่มเติมทั้งในเรื่องการขุดคลองคลองไส้ไก่ รวมถึงการปลูกต้นไม้ให้หลากหลายกว่าที่มีอยู่เดิม

         สำหรับการอบรมในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การฝึกภาคปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคีปรับรูปแปลงพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่” การนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ตามกลไก 3,5,7 ของ กฟผ. พื้นที่ดำเนินงาน 3 พื้นที่ เป็นต้น