ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมมอบเงินกว่า 1 ล้านบาท แก่องคมนตรี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เข้ามอบเงินสมทบทุนจำนวน 1,308,740 บาท ในการสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่คู่บ้านเมือง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ และพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ช่วยสมทบทุนโครงการดังกล่าว ทำให้เห็นว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกัน เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับทุนเล่าเรียนหลวงฯ เป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่แค่ทุนเล่าเรียนหลวงฯ เท่านั้นที่ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุน แต่ กฟผ. ยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ด้วย

         ด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท นอกจากนี้บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในแต่ละสายงาน ได้ร่วมสนับสนุนเงินเป็นจำนวนอีก 308,740 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,308,740 บาท ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนเงินในโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 และมีผู้ปฏิบัติงานร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฯ เรื่อยมา เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระพระสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเข้าถึงแก่นแห่งพระสัจธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์แห่งตนและการเผยแพร่แก่พุทธบริษัทต่อไป โดยทุนดังกล่าวจะมอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติคือ เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทยที่มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภททุน ได้แก่ ทุนบาลีศึกษาชั้นสูง (แบบต่อเนื่อง) ทุนระดับอุดมศึกษา (แบบต่อเนื่อง) ด้านพุทธศาสตร์ ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์ ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก