กำลังผลิตโรงไฟฟ้าเอกชน
ผู้ผลิตจากต่างประเทศ

โรงไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564
กำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
เชื้อเพลิง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบุน
     2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเฮาะ
     3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 2
     4. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2
     5. โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
     6. โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี๊ยบ 1
     7. โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย
     8. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (โรงไฟฟ้าหงสา)
โครงการสายส่งเชื่อมโยง ไทย-มาเลเซีย (HVDC)

430.00
126.00
948.00
596.60
1,220.00
269.00
354.00
1,473.00
300.00

พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
ถ่านหินลิกไนต์
-
รวม 5,716.60  

ผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP)

โรงไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564
กำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
เชื้อเพลิง
  1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
      - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ชุดที่ 2)
  2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
      - โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
      - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ชุดที่ 1)
      - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ชุดที่ 2)
      - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ชุดที่ 3) 
  3. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
  4. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
  5. บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คตริค จำกัด
  6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
  7. บริษัท กัลฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด
  8. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
  9. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
10. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
      - บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด โครงการ 1
      - บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด โครงการ 2
11. บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
      - บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด โครงการ 1
      - บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด โครงการ 2

930.00

1,440.00
685.00
675.00
681.00
700.00
713.00
350.00
1,346.50
1,468.00
1,400.00
660.00

800.00
800.00

800.00
800.00

ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
 
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันเตา
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ถ่านหินบีทูมินัส
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ถ่านหินบีทูมินัส

ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล

ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
รวม 14,248.50 -

ผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)

โรงไฟฟ้า เดือน มกราคม 2564
กำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)
เชื้อเพลิง
ประเภทสัญญา Firm
      ระบบ Cogeneration
  1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)
  2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2)
  3. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  (โครงการ 1)
  5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (โครงการ 1)
  6. บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
  7. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
  8. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (โครงการ 2 )
  9. บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
10. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)
11. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (โครงการ 1)
12. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด (โครงการ 2)
14. บริษัท โรจนะ เพาเวอร์ จำกัด
15. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2)
16. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (โครงการ 1)
17. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (โครงการ 2)
18. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 1)
19. บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
20. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
21. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
22. บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
23. บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)
24. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการ 3)
25. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
26. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 2)
27. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด
28. บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด
29. บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
30. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
31. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
32. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
33. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
34. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
35. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด
36. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
37. บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด
38. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
39. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 1)
40. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (โครงการ 2)
41. บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
42. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
43. บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด
44. บริษัท พีพีทีซี จำกัด
45. บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด (โครงการ 1)
46. บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จํากัด
47. บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด
48. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด
49. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จํากัด
50. บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด
51. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (โครงการ 2)
52. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (โครงการ 1)
53. บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
54. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
55. บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
56. บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
57. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
58. บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด
59. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
60. บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (โครงการ 1)
61. บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด (โครงการ 2)
62. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
63. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
64. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
65. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
66. บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
67. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
68. บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
69. บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
70. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
71. บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
72. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
73. บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
74. บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
75. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
76. บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
      พลังงานหมุนเวียน (Renewable)
  1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด
  2. บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด
  4. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
  5. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด (โครงการ 2)
  6. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (โครงการ 1)
  7. บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
  8. บริษัท เอ.ที.ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
  9. บริษัท กัฟฟ์ ยะลากรีน จำกัด
10. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
11. บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด
12. บริษัท สุราษฎร์กรีน จำกัด
13. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (โครงการ 2)
14. บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด โครงการ 2
15. บริษัท มุ่งเจริญ ไบโอเมส จำกัด
16. บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรีจำกัด
17. บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
ประเภทสัญญา Non-Firm
      ระบบ Cogeneration
  1. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

  2. บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
  4. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (โครงการ 1)
  5. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (โครงการ 2)
  6. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (โครงการ 2)
      พลังงานหมุนเวียน (Renewable)
  1. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด
  2. บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
  3. บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
  4. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
  5. บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด
  6. บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด
  7. บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  9. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (โครงการ 2)
10. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      10.1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
      10.2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เครื่องที่ 1
      10.3 โรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เครื่องที่ 2
11. บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
12. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (โครงการ 3)
13. บริษัท บีซีพีจี จำกัด
14. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
15. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด
16. บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
17. บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
18. บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด
19. บริษัท อีเอส พลังงาน จำกัด
20. บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด
21. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
22. บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
23. บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด
24. บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด
25. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
26. บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด
27. บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จํากัด
28. บริษัท ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด
29. บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด
30. บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด
31. บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด
32. บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (โครงการวายุวินด์ฟาร์ม)
33. บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 1)
34. บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 1)
35. บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 2)
36. บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด (โครงการ 3)
37. บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด (โครงการ 2)
38. บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
39. บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
40. บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด
41. บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด โครงการ 2
42. บริษัท เค อาร์ เอส ทรี จำกัด
43. บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด
44. บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด
45. บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
46. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด (โครงการ 1)
47. บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด
48. บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด
49. บริษัท เค.อาร์.วัน จำกัด
50. บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด
51. บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด
52. บริษัท วินชัย จำกัด
53. บริษัท บ้านชวน พัฒนา จํากัด
54. บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 2)
55. บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
56. บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
57. บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด


60.00
60.00
9.50
32.00
55.00
41.00
60.00
55.00
60.00
90.00
60.00
90.00
60.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
60.00
90.00
60.00
90.00
74.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00

41.00
5.00
8.80
50.00
25.00
27.00
29.00
20.00
20.20
20.00
8.00
8.80
10.80
10.00
15.50
22.00
25.00


45.00

8.00
65.00
60.00
40.00
60.00

8.00
7.00
8.00
8.00
30.00
6.00
12.00
1.72

30.00
22.00
9.80
6.10
6.10
55.00
25.00
30.00
90.00
28.00
90.00
60.00
90.00
20.00
16.00
18.00
40.00
90.00
18.00
55.00
41.00
90.00
38.00
60.00
80.00
60.00
50.00
36.00
25.00
45.00
45.00
20.00
90.00
60.00
50.00
21.00
90.00
90.00
90.00
90.00
21.00
45.00
45.00
90.00
48.00
42.00
45.00
80.00
13.00
20.62
21.00
24.00


ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
ถ่านหิน
ถ่านหิน
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ

แกลบ
แกลบ
แกลบ
ชีวมวล
น้ำมันยางดำ
กากอ้อย
กากอ้อย
แกลบ
เศษไม้ยางพารา
กากอ้อยและชีวมวลอื่นๆ
แกลบ
ทะลายปาล์ม
กากอ้อย
กากอ้อย
แกลบ
กากอ้อย
ชีวมวล


ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน,
น้ำมันเตา
ถ่านหิน
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ

กากอ้อย
กากอ้อย
กากอ้อย
กากอ้อย
กากอ้อย
กากอ้อย
Waste Gas
ก๊าซธรรมชาติจากการผลิต
น้ำมันดิบ
กากอ้อย
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์
ชานอ้อยและแกลบ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม
กากอ้อย
พลังงานลม
กากอ้อย
พลังงานแสงอาทิตย์
กากอ้อย
กากอ้อย
ขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
กากอ้อย
ขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
กากอ้อย
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
กากอ้อย
พลังงานลม
พลังงานลม
กากอ้อย
ขยะ
พลังงานลม
พลังงานลม
กากอ้อย
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
กากอ้อย
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
พลังงานลม
กากอ้อย
เศษไม้ยางพารา
เศษไม้ยางพารา
ชีวมวล
รวม 9,473.94  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.