สังคมภูมิปัญญา กฟผ.

    ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ หรือความเชื่อที่นำมาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ โดย กฟผ. ได้สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านมาเป็นเวลานาน โดยกฟผ. ได้สนับสนุนภูมิปัญญาหลายอย่างดังนี้


โครงการบ้านเบอร์ 5

โครงการชีววิถี กฟผ.

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

   

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุมชนบ้านคลองเรือ

   

    โครงการบ้านเบอร์ 5 หรือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในบ้านที่อยู่อาศัย นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยต้นแบบ ‘บ้านเบอร์ 5’ ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 1.66 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ทดลองใช้งาน ณ โครงการเคหะชุมชนฯ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก และตั้งเป้าพัฒนาให้เกิดบ้านเบอร์ 5 ทั่วประเทศภายใน 5 ปี

โครงการบ้านเบอร์ 5 <ดูเพิ่มเติม>


    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนำปรัชญาพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ด้วยการจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ ลดการใช้สารเคมีตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการชีววิถี กฟผ. <ดูเพิ่มเติม>


    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดย กฟผ. มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. มากว่า 51 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก มอบให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน” ผ่านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้งหมด 8 แห่ง ทั่วประเทศ โดย เปิดให้บริการแล้ว 6 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. <เว็บไซต์> <Guidebook>


    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพทางทรัพยากร โดยการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนบ้านคลองเรือ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุมชนบ้านคลองเรือ <ดูเพิ่มเติม> <Facebook Video>