กฟผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการบริหารความผูกพันภายในองค์การกับ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เพื่อนำองค์ความรู้มายกระดับความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ต่อองค์การ เพื่อให้เกิดความรักในองค์การและร่วมกันเดินหน้าไปสู่เป้าหมายขององค์การรวมถึงสามารถเป็น Best Employer และเป็นองค์การแห่งความสุข

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ลงนามร่วมกับนางสาวนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหาร–ทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารความผูกพันภายในองค์การ โดยมีนายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เสริมสร้างค่านิยม ความผูกพัน และความสุขของผู้ปฏิบัติงาน ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยปัจจุบัน กฟผ. ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในด้านพลังงาน อันส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การ จึงได้มีวางแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์การหรือ EGAT Transformation เพื่อให้องค์การสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการบริหารจัดการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยังล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ดังนั้น การยกระดับความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์การจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่ง กฟผ. ได้มีดำเนินการตามแผนบริหารความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความผูกพัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน โดยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันมาโดยตลอด เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพันต่อองค์การก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้น

         สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารความผูกพันภายในองค์กรจนได้รับรางวัล Best of the Best Employer ในปี 2018 และรางวัล Best Companies To Work For In Asia 2019 โดยทางบริษัทฯ จะมาเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมบริหารความผูกพันของ กฟผ. เพื่อให้สามารถยกระดับความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์การ เพื่อนำ กฟผ. ไปสู่เป้าหมายองค์การ และการเป็น Best Employer ในอนาคต รวมถึงเป็นองค์การที่สร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงาน และคนไทยต่อไป