กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน และข้าวจ้าวพันธุ์หอมใบเตย 62 ลงแปลงนาสาธิต บริเวณศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชั้นดี เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ โดยแปลงนาสาธิตยังพร้อมเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนทั่วไป

         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม กฟผ. ปลูกข้าวสืบสานปณิธาน ตามรอยพ่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ เครือข่ายเกษตรกรรมโคกหนองนา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านแม่ฮ่าง ศูนย์เรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ศูนย์เรียนรู้อำเภอแม่ทะ สถาบันการศึกษาในอำเภอแม่เมาะเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายบัณฑิต จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

         นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ร่วมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน เป็นปีที่ 5 ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีฯ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในการทำการเกษตรในรูปแบบการทำนาแบบประณีต ปลอดสารเคมี และประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

         โครงการ กฟผ. ปลูกข้าวสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พระราชทาน และพันธุ์ข้าวหอมใบเตย 62 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาปลูกในแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ โดยมุ่งหวังให้แปลงข้าวในนาสาธิตนี้เป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้ดูงานของประชาชนทั่วไป และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานและชุมชน ในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป