กฟผ. จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ จัดตั้งแปลงนากลาง กฟผ. สำนักงานกลาง บริเวณสวนน้ำพระทัย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน หวังชุมชนและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องในการเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19

         เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสืบเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวชุมชนรอบสำนักงานกลาง กฟผ. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ชาวชุมชนฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ โดยมี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และพี่น้องชุมชนรอบสำนักงานกลาง กฟผ. ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน สำนักงานกลาง กฟผ. (สวนน้ำพระทัย)

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน สำนักงานกลาง กฟผ. ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การประกอบอาชีพของประชาชนได้รับผลกระทบ เมื่อเราหันกลับมามองจะเห็นว่า หากส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างแหล่งอาหาร สร้างอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้ จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศได้

         “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน สำนักงานกลาง กฟผ. เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ กฟผ. ที่ทำเพื่อชุมชนโดยแท้จริง และเป็นพื้นที่ ที่เราต้องการให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้วิธีสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพราะถ้าเราให้ปลา เขาจะมีกินเพียงหนึ่งวัน แต่ถ้าเขารู้วิธีการจับปลา เขาจะมีกินตลอดไป” นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าว

         ด้าน นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” นี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ กฟผ. ในการสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศด้วยนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สร้างแหล่งรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบการดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยรอบสำนักงานกลาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการมีเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดการตัดต่อพันธุกรรม และมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกในรอบต่อไป

         สำหรับกิจกรรม“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2563 เป็นการปลูกข้าวพันธุ์หอมช่อราตรี (ลูกผสมหอมสุพรรณ) ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมล็ดข้าวมีความใส แม้สีเป็นข้าวกล้อง ฟิล์มหุ้มเมล็ดบาง อ่อน นุ่ม จึงเป็นข้าวกล้องที่อ่อน นุ่ม หนึบ เหนียว หุงง่าย กินอร่อย ที่สำคัญน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ โดยในงานได้เชิญ นายสุรชัย สุขพร้อม เกษตรกรดีเด่นภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่มาเป็นทั้งวิทยากรให้ความรู้ถึงวิธีการปลูกข้าวและลงมือปฏิบัติร่วมกับ กฟผ.