กฟผ. ร่วมเสวนาในงาน “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน” จัดขึ้นโดยชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ ชรส. เผยเทคนิคการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์การ สะท้อนบทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในการขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของประเทศ

         เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมเสวนา ในงาน “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน” จัดขึ้นโดยชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ ชรส. เพื่อสะท้อนบทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในการขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของประเทศ โดยมี นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมเสวนา พร้อมด้วย นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเครือข่าย ชรส. 52 แห่ง ร่วมงาน ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

         นายจรัญ คำเงิน ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ ความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จขององค์กร โดยกล่าวว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ยั่งยืน มาจากปัจจัยหลัก 3 ส่วนที่ต้องประสานและแบ่งปันคุณค่าร่วมกันระหว่าง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้องไม่ใช่ผู้รับอย่างเดียว แต่ต้องเติบโตไปด้วยกัน สำหรับองค์กรเอง แน่นอนว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง อาทิ กฟผ. ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน งาน CSR ในทุกด้าน ดังนั้นเราต้องสร้างพันธมิตร อาศัยการทำงานร่วมกับผู้รู้และแบ่งปันความรู้หรือสิ่งดี ๆ ไปสู่สังคม

         “ที่ผ่านมา กฟผ. มีการลองผิดลองถูกและพัฒนางานด้าน CSR มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่แน่วแน่มาตั้งแต่เริ่มต้นคือการอยู่กันอย่างเกื้อกูลระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม แม้ที่ผ่านมา กฟผ. จะได้รางวัลการันตีคุณค่าและความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย แต่สิ่งที่มีค่าเหนือกว่ารางวัลที่ได้รับคือ การได้เห็นสังคม หรือชุมชนที่อยู่รอบและใกล้ชิดกับ กฟผ. มีความเป็นอยู่ที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” นายจรัญ คำเงิน กล่าว

         สำหรับความเป็นมาของชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) นั้น เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ในชื่อของชมรมรัฐวิสาหกิจ เพื่อชุมชน (ชรช.) โดยการรวมตัวของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 22 องค์กร จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) และมีรัฐวิสาหกิจและองค์กร เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็น 52 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน ให้เกิดจิตสำนึกนิยมไทย ใช้สินค้าและบริการของไทยอย่างยั่งยืน โดยส่งผลให้เกิดการขยายตลาดผู้บริโภค สินค้าบริการของไทย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมเป็นเครือข่ายสมานฉันท์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งระหว่างกันเองและองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ภูมิปัญญาสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยนำศักยภาพของทุกรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการ เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

         ทั้งนี้ภายในงาน กฟผ. ได้นำสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านบางกรวย ออกร้านขายสินค้าร่วมกับร้านค้า จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางการดำเนินงานของชมรม