เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ต้องปรับตัวปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งบางส่วนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน และเป็นการร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนต่อไป