กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า “อาคารเฉลิมรัชสมัย” ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จากการออกแบบกรอบอาคารและมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ

         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธานมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กับนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมี นายสุชิน จำปี วิทยากรระดับ 10 ครู นักเรียนและผู้มีเกียรติจำนวนกว่า 2,300 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

         สำหรับ “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา” เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ตามกลยุทธ์ 3 อ. ของ กฟผ. ได้แก่ อ.อาคาร อ.อุปกรณ์ และอ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่อาคารที่ใช้สำหรับ การเรียนการสอนของสถานศึกษา สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีอาคาร นำร่องที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานในปี 2562 จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้รับมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า “อาคารเฉลิมรัชสมัย” ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว จากการออกแบบกรอบอาคารและมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เช่น การปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จำนวน 252 หลอด การปรับเปลี่ยนเป็น พัดลมและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ภายในอาคารสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาอีกด้วย จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนสามารถ ลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง 6,570 หน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 3,721 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี