คณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 6 จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง พร้อมรับฟังบรรยายระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC)

         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 6 จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ประธานรุ่นหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP6) ในโอกาสเข้าดูงานเพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

         ในการนี้ นายณัฐศักดิ์ ภมรปฐมกุล หัวหน้ากองวางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ได้บรรยายการดำเนินงานของ NCC โดยกล่าวถึงโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของระบบการผลิต ระบบส่ง และระบบจัดจำหน่าย ซึ่ง กฟผ. มีหน้าที่ดูแลในสองส่วนคือ ระบบผลิตและระบบส่ง ซึ่งมีเนื้อหาในภาพรวมการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สัดส่วนเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยในส่วนของระบบส่งนั้น กฟผ. ทำหน้าที่ในการดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ส่วนสายส่งขนาดเล็กตามบ้านเรือนจะอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยมี NCC ทำหน้าที่หลักในการวางแผน ควบคุมการผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         ทั้งนี้ เนื่องด้วย NCC เป็นศูนย์ที่ดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จึงมีรักษามาตรการในเรื่องความมั่นคงและ ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ อย่างไรก็ตามได้มีการเปิดระบบวีดิโอเพื่อให้เห็นการทำงานภายในของ NCC แทน จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง