ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งที่ 1/2563 โดยภาพรวมการดำเนินงานปี 2562-2563 เป็นไปตามแผน พร้อมสานการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2564

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ อพ.สธ.-กฟผ. ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วย ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ในรอบปี 2562 และปี 2563 โดยพบว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนตามแผนงานที่วางไว้ แม้ว่าในช่วงต้นปี 2563 จะมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจจะ ทำให้การดำเนินงานบางอย่างมีความล่าช้า แต่การดำเนินงานในภาพรวมก็ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดย กฟผ. ได้มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โดยการสนับสนุนนักวิจัยเข้าศึกษาสำรวจพรรณไม้ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2. กิจกรรมปลูกรักษา โดยเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ปกปักนำมาเพาะพันธุ์และแจกจ่าย 3. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูล โดยจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ 4. สร้างจิตสำนึก ผ่านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติฯ และ 5. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ อพ.สธ.

         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานทั้ง 5 ด้านดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ผ่านการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำแนวป้องกันไฟป่า การสร้าง/ซ่อมฝายชะลอน้ำ การสำรวจพื้นที่เขตโครงการและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ไม้ การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้บุคคลทั่วไป และการจัดทำฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นต้น

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมสนองพระราชดําริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “อนุรักษ์ทรัพยากรป่ารอบเขื่อนโรงไฟฟ้าอย่างเห็นคุณและรู้ค่า” ในพื้นที่ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร