คณะผู้บริหาร กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. และจัดทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 ณ วัดป่ามหาไชย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นวัดแรกจากทั้งหมด 2 วัด ที่ กฟผ. จัดทอดกฐินใหญ่ในปีนี้ โดยได้ถวายกัปปิยภัณฑ์ เท่าราคา 865,000 บาท สมทบทุนสร้างพระอุโบสถให้กับวัดป่ามหาไชย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านศาสนกิจ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

         กฟผ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานด้านศาสนกิจ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันที่ 10 และ 18 ตุลาคม 2563 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร และวัดโตนด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

         ในการนี้ ได้ตั้งสมโภชองค์กฐินของทั้ง 2 วัด ในระหว่างวันที่ 1–9 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีการจัดพิธีสมโภชองค์กฐิน ซึ่งมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการอาวุโส นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร จากนั้น ผู้ว่าการ กฟผ. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จากวัดป่ามหาไชยจำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ คณะผู้บริหารร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีได้มีการอัญเชิญองค์กฐินและบริวารกฐิน จาก กฟผ. ไปตั้งยังศาลาการเปรียญวัดป่ามหาไชย

         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันถวายผ้าพระกฐิน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาประทาน ผ้าพระกฐินให้ กฟผ. เพื่อทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่ามหาไชย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ นางอัจฉรี เด่นสิริมงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานตรวจสอบภายใน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีต ผู้ว่าการ กฟผ. นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ อดีตรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

         โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. พระภิกษุสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมกันถวายผ้า พระกฐิน พร้อมทั้งบริวารแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ กฟผ. ได้ถวายกัปปิยภัณฑ์ ในงานกฐินสามัคคี กฟผ. ประจำปี 2563 ณ วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสาคร เท่าราคา 865,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถสำหรับใช้ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในการสืบทอดดำรงพระพุทธศาสนา

         การจัดพิธีทอดกฐินนั้น นอกจากจะเป็นโอกาสในการสร้างบุญกุศลแล้ว ยังถือเป็นการช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมประเพณี ที่ดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป ทั้งนี้ กฟผ. ขอเชิญผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ วัดโตนด ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และร่วมถวายผ้าพระกฐินในพิธีทอดกฐิน ณ วัดโตนด ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563