กฟผ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) กับบริษัท ไบโอ-แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชพลังงานสุวรรณภูมิ และนำไปต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนร่วมกันในอนาคต

         เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กฟผ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) ระหว่าง กฟผ. กับบริษัท ไบโอ-แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด โดย ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นามร่วมกับ นางสุรนีย์ ศิริโรจน์ และนางสาวสายทิพย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบริษัทฯ ในการร่วมกัน ศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ประเภทก๊าซชีวภาพของ กฟผ. และพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต โดยมี นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และนายอภิวัฒน์ จริยาวิลาศ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก ลงนามในฐานะพยาน และมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการนำพืชพลังงานสุวรรณภูมิ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนร่วมกันในอนาคต โดยจะมีการปลูกพืชชนิดนี้ในพื้นที่ กฟผ. อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทับสะแก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพพืชพลังงานสุวรรณภูมิในการนำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หากวิจัยจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดให้ชาวบ้าน ในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำไปปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง

         นางสุรนีย์ ศิริโรจน์ กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมศึกษาพืชพลังงาน เพื่อนำไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยพืชพลังงานสุวรรณภูมินี้สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน เป็นพืชที่โตเร็ว จากการประมาณการสามารถได้ผลผลิตอย่างน้อย 60 ตันต่อไร่ต่อปี และสามารถตัดได้ปีละ 3 ครั้ง จึงเป็นการประกันรายได้ ให้กับเกษตรกรและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง ทั้งค่าใช้จ่ายและความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าอีกด้วย

         สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี โดย บริษัท ไบโอ-แพลนท์ส รอว์ แม็ททีเรียล จำกัด จะให้การสนับสนุน ท่อนพันธุ์พืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีกระบวนการปลูกและการบริหารจัดการแปลงพืชพลังงานสุวรรณภูมิ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการตัดสับ ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ของ กฟผ. อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทับสะแก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพพืชพลังงานดังกล่าวในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดย กฟผ. จะดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนา การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การตัดสับ และการทดสอบประสิทธิภาพการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพต่อไป