กฟผ. ลงนามในทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานสุวรรณภูมิ (หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ใหม่) กับบริษัทไบโอ-แพลนท์สรอว์แม็ททีเรียลจำกัดเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานสุวรรณภูมิและนำไปต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนร่วมกันในอนาคต

         เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนางสุรนีย์ ศิริโรจน์ และนางสาวสายทิพย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบริหารบริษัทไบโอ-แพลนท์สรอว์แม็ททีเรียลจำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) ซึ่งเป็นพืชในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่โดยบริษัทไบโอ-แพลนท์รอว์แม็ททีเรียลจำกัดทั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพของกฟผ. และพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆร่วมกันในอนาคตณห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

         ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการนำพืชพลังงานสุวรรณภูมิมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพทั้งนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพพืชพลังงานสุวรรณภูมิสำหรับนำไปต่อยอดพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนร่วมกันในอนาคตหากวิจัยจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดให้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทับสะแกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นำไปปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง

         นางสุรนีย์ ศิริโรจน์ กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าทางบริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมศึกษาพืชพลังงานเพื่อนำไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนโดยพืชพลังงานสุวรรณภูมินี้สามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินเป็นพืชที่โตเร็วจากการประมาณการสามารถได้ผลผลิตอย่างน้อย 60 ตันต่อไร่ต่อปีและสามารถตัดได้ปีละ 3 ครั้งจึงเป็นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงทั้งค่าใช้จ่ายและความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าอีกด้วย

         สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปีโดยบริษัทไบโอ-แพลนท์สรอว์แม็ททีเรียลจำกัดจะให้การสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชพลังงานสุวรรณภูมิ (รากแก้วพันธุ์พัฒนาใหม่) ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีกระบวนการปลูกและการบริหารจัดการแปลงพืชพลังงานสุวรรณภูมิรวมทั้งการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการตัดสับซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ของกฟผ.อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทับสะแกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพพืชพลังงานดังกล่าวในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและกฟผ. จะดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวการตัดสับและการทดสอบประสิทธิภาพการนำไปไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพต่อไป