เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฐานะประธานคณะทำงานดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. รับโล่เกียรติคุณ จาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 จำนวน 8 คน รวมมูลค่า 524,664 บาท ซึ่งในปี 2563 นั้น กฟผ. ได้จ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อให้ไปปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภายนอก รวม 58 คน คิดเป็นมูลค่า 3,775,707 บาท ทั้งนี้ กฟผ. เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ และเห็นว่าการจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการพัฒนาทักษะและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยงานมีความหลากหลายตามศักยภาพ เช่น งานพี่เลี้ยงดูแลเด็กพิเศษ งานเกษตรกรรม งานธุรการ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา