นายอำเภอแม่แจ่ม นำคณะเข้าศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

         เมื่อวันที่ 19–20 ตุลาคม 2563 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน กฟผ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอแม่แจ่มเพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ กระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. นำโดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียน ร่วมกว่า 60 คน เข้าดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี และโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร กฟผ. นายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นายณัฐ ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ผู้แทนจากฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม ผู้แทน จากฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ผู้แทนจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดร.ชนะพันธ์ คงนาม หัวหน้าโครงการวิจัยต้นแบบ เชิงธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน และนางสุกัญญา วรรธนะประทีป อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ร่วมให้การต้อนรับ

         นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน โดยมอบหมายให้ กฟผ. ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามชาวแม่แจ่มบางส่วนยังคงมีภาพจำเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าไม่ดีมากนัก ดังนั้นในการมาศึกษาดูงานที่ กฟผ. ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวแม่แจ่มจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมถึงการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และนำไปบอกเล่าให้แก่ประชาชนในอำเภอแม่แจ่มที่ไม่มีโอกาสได้มาให้รับทราบ ในเบื้องต้นจากที่ได้เห็น และสัมผัสโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ยังรู้สึกได้ว่า กฟผ. ดำเนินการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เปิดบ้านให้ชาวแม่แจ่มได้มาเยี่ยมเยือน

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานตามนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการที่จะดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ชาวอำเภอแม่แจ่มเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชน ในพื้นที่ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะชาวอำเภอแม่แจ่มเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง พื้นที่ปลูกข้าว ณ สวนน้ำพระทัย สำนักงานกลาง กฟผ. เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งด้านเทคนิคและการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

         นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาโครงการ CSR รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้แก่ โครงการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวระบบนิเวศบ้านปลาธนาคารปู ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของชุมชนที่มีความต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ ประกอบกับ กฟผ. มีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ทำให้ ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้มีส่วนเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจบ้านปลาธนาคารปูในหลาย ๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริม ด้านการตลาด เป็นต้น และโครงการภูมิชุมชนภาคตะวันออกชุมชนบ้านหัวจาก ตำบลบางปะกง ซึ่งความโดดเด่นของโครงการนี้คือ มีการส่งเสริมการนำนวัตกรรมของชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างจุดขาย โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเพาะพันธุ์ต้นกล้าจากใบจาก