EGAT Academy จัดอบรมหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ แก่หน่วยงานราชการและบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า และเสริมศักยภาพบุคลากรแวดวงพลังงาน ด้วยประสบการณ์จริงจากวิทยากรคุณภาพของ กฟผ.

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กฟผ. โดยทีมงาน EGAT Academy ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ (Preliminary to Power Purchase Agreement Cross-border Hydropower Project) ด้วยประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ให้กับผู้อบรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดอบรม เป็นระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านโครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่ดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวิทยากรจากฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มาบรรยายให้ความรู้รวม 3 ท่าน ได้แก่ นางสาววริสา สถิตย์สุขเสนาะ หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาซื้อไฟฟ้ารายเล็กแบบเสถียรภาพเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ นางสาวน้ำมนต์ เลิศจิตจรัส หัวหน้าแผนกเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ นางสาวนันทิกา พุทธิแก้ว วิศวกรระดับ 7 โดยหัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย เงื่อนไขประกอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บทบาทของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในการป้องกัน ความเสี่ยง การลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Bankable PPA) ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า Case study และ Workshop

         ทั้งนี้ หลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ นับเป็นหลักสูตรการอบรมหลักสูตรที่ 3 ที่จัดขึ้นในปีนี้ โดยที่ผ่านมา EGAT Academy ได้จัดการอบรมไปแล้ว 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และหลักสูตรเทคโนโลยีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมั่นคง