สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ กฟผ. ร่วมแถลงความสำเร็จในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC โดยไทยวางแผนจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี 2573

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)(อบก.) และ กฟผ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน แถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยในปี 2561 มีปริมาณที่การลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ 15.76 มากกว่าเป้าหมายที่ประเทศไทยกำหนดไว้ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ที่ ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 นอกจากนี้ในปี 2573 ประเทศไทยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งกำหนดให้ต้องลดก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 20-25

         ในการนี้ นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งนำเสนอภารกิจการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. รวมถึงผลการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ในปี 2562 ที่สามารถช่วยประเทศลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 9 MtCO2eq นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้เป็นผู้สนับสนุน คาร์บอนเครดิตตามกลไก T-VER จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร จำนวน 10 tCO2eq เพื่อสนับสนุนให้เป็นการจัดงานสีเขียวไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Neutral Event) อีกด้วย